squid wpad/pac proxy ayarı

nano /usr/local/www/nginx/proxy.pac

Dosya içeriği

function FindProxyForURL(url,host)
{
 if(isPlainHostName(host))
 {
  return "DIRECT";
 }

 if(isInNet(host,"127.0.0.1","255.255.255.0"))
 {
  return "DIRECT";
 }

 return "PROXY 192.168.1.1:3128";
}
 sanal link oluşturuyoruz.

ln -s /usr/local/www/nginx/proxy.pac /usr/local/www/nginx/wpad.dat

ln -s /usr/local/www/nginx/proxy.pac /usr/local/www/nginx/wpad.da

Kontrol Ediyoruz
$ ls -l
-rw-r--r-- 1 root wheel 537 Jul 19 12:07 50x.html
-rw-r--r-- 1 root wheel 612 Jul 19 12:07 index.html
-rw-r--r-- 1 root wheel 212 Aug 6 11:43 proxy.pac
lrwxr-xr-x 1 root wheel  9 Aug 6 11:45 wpad.da -> proxy.pac
lrwxr-xr-x 1 root wheel  9 Aug 6 11:45 wpad.dat -> proxy.pac

nginx için wpad dosyası oluşturuyoruz.
nano /usr/local/etc/nginx/nginx-wpad.conf

Dosya içeriği
worker_processes 1;

events {
  worker_connections 1024;
}

http {
  include    wpad-mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  sendfile    on;
  keepalive_timeout 65;

  server {
    listen    81;
    server_name wpad;

    location / {
      root  /usr/local/www/nginx;
      index index.html index.htm;
    }
  }
}
mime type dosyası oluşturma

nano /usr/local/etc/nginx/wpad-mime.types
Dosya içeriği
types {
  text/html               html htm shtml;
  text/css               css;
  image/jpeg              jpeg jpg;
  text/plain              txt;

  application/x-ns-proxy-autoconfig   pac;
  application/x-ns-proxy-autoconfig   dat;
  application/x-ns-proxy-autoconfig   da;
}
Yaptıklarımızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için uyguladığımız kod
/usr/local/sbin/nginx -c /usr/local/etc/nginx/nginx-wpad.conf

Ngix server çalışıyormu kontrol ediyoruz.
ps aux | grep -i "nginx: master"

root  42903  0.0 0.0 28896  6344 - Is  12:21PM   0:00.00 nginx: master process nginx -c /usr/local/etc/nginx/nginx-wpad.conf (nginx)
root  70764  0.0 0.0 39136  6520 - Is  Mon09PM   0:00.00 nginx: master process /usr/local/sbin/nginx -c /var/etc/nginx-webConfigurator.conf (nginx)
root  81674  0.0 0.0 18740  2256 0 S+  12:22PM   0:00.00 grep -i nginx: master
nano /root/check_proxy_wpad.sh